Strefa Bezpłatna
logo
20 lat doświadczenia
INFORMACJA
GOSPODARCZA
INFORMACJA GOSPODARCZA
PL UK RU DE HU
Infolinia +48 68 320 93 43
Oni szukają twojego towaru/usługi
- SZUKAM DOSTAWCY RUR I KOLAN KOMINOWYCH
- KUPIĘ T-SHIRTY Z KAPTUREM DO NADRUKU
- SZUKAM PRODUCENTA LUSTER Z PODŚWIETLENIEM LED
- KUPIĘ BATONY CZEKOLADOWE
- SZUKAM DOSTAWCY FILETÓW I SKRZYDEŁEK Z KURCZAKA
- SZUKAM DOSTAWCY WARZYW I OWOCÓW KONSERWOWYCH
- SZUKAM DOSTAWCY CEBULI DYMKI I SZALOTKI
- SZUKAM DOSTAWCY JABŁEK
- SZUKAM DOSTAWCY KRÓWEK I KARMELKÓW
- KUPIĘ ŁATY DACHOWE 6X4
- SZUKAM DOSTAWCY SYSTEMÓW RYNNOWYCH
- KUPIĘ TRYMMINGI WP , SCHAB, KARKÓWKĘ SZYNKĘ GÓRNĄ I DOLNĄ, ORZECH, BOCZKI
- SZUKAMY DOSTAWCÓW OBUWIA WIOSENNEGO DLA DZIECI
- SZUKAMY DOSTAWCÓW OBUWIA WIOSENNEGO DAMSKIEGO
- SZUKAMY DOSTAWCÓW WIOSENNEJ ODZIEZY DLA DZIECI
- SZUKAMY DOSTAWCÓW WIOSENNEJ ODZIEZY WIERZCHNIEJ DLA KOBIET
- SZUKAMY DOSTAWCÓW MIESZANEK BUDOWLANYCCH
- SZUKAMY TERMOMETRÓW NA PODCZERWIEŃ
- SZUKAM DOSTAWCY ARTYKUŁÓW POŃCZOSZNICZYCH
- SZUKAM PRODUCENTA GUZIKÓW DO ODZIEŻY LEKKIEJ
- SZUKAM DOSTAWCY SOKÓW
- SZUKAM DOSTAWCY OŚWIETLENIA PRZEMYSŁOWEGO I ULICZNEGO
- KUPIĘ RADIA I GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE
- KUPIĘ BOCZNIAKI
- KUPIĘ DESKI PALETOWE
- KUPIĘ SKÓRKI WP
- KUPIĘ OLEJ RZEPAKOWY
- KUPIĘ OLEJ SOJOWY
- KUPIĘ SELER MYTY
- ZLECĘ WYTACZANIE I UKOSOWANIE RUR
- MESKIEJ ODZIEZY POSZUKUJUEMY
- SZUKAMY ZESTAWÓW DO KAWY I HERBATY
- SZUKAM DOSTAWCY REGAŁÓW PÓŁKOWYCH DO MAGAZYNÓW I ARCHIWÓW
- SZUKAM DOSTAWCY OBRUSÓW
- SZUKAM DOSTAWCY KONSERW
- SZUKAM DOSTAWCY CIASTEK
- SZUKAM DOSTAWCY CUKIERKÓW
- SZUKAM DOSTAWCY HERBAT
- SZUKAM DOSTAWCY BRAM GARAŻOWYCH SEGMENTOWYCH
- SZUKAM DOSTAWCY RĘKAWICZEK TEKSTYLNYCH
- SZUKAM DOSTAWCY OKIEN PCV I ALUMINIOWYCH
- SZUKAM DOSTAWCÓW KARMY DLA ZWIERZĄT
- KUPIĘ MUS JABŁKOWY 30-32
- ZLECĘ WYKONANIE MAŁYCH SPAWANYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH
- DOSTAWCOW ELEMENTOW OŚWIETLENIOWYCH POSZUKUJEMY
- DOSTAWCOW ELEMENTOW SANITARNYCH POSZUKUJEMY
- DOSTAWCOW ELEMENTOW ELEKTRYCZNYCH POSZUKUJEMY
- DOSTAWCÓW ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH POSZUKUJEMY
- KUPIĘ KAPUSTĘ PEKIŃSKĄ
- KUPIĘ SELER
- KUPIĘ CEBULĘ
- KAPUSTĘ CZERWONĄ KUPIĘ
- KUPIE CEBULĘ - MROŻONĄ
- KUPIĘ JABŁKA NA SORTOWANIE
- KUPIMY WAŁKI DĘBOWE
Strefa Bezpłatna
Chcesz kupić towar?
Napisz co potrzebujesz
Wyślemy Twoje zapytania
do odpowiednich firm
Za darmo otrzymasz oferty

Oferujemy usługę laserowego cięcia blach. Dzięki zastosowaniu wycinarki laserowej TRUMPF 3030, gwarantujemy najszybszy i najdokładniejszy proces obróbki blach z możliwością realizacji serii produkcyjnych sięgających wielu tysięcy sztuk. Cięcie laserowe pozwala na wycinanie dowolnych kształtów, gwarantując precyzję oraz powtarzalność elementów w serii. Dokładamy wszelkich starań, aby zachować najwyższe standardy jakości. Trumpf TruLaser 3030 Moc: 4 kW Pole robocze: 1500x3000 mm Wypalanie blach o gr: Stal konstrukcyjna do 20 mm Stal nierdzewna do 12 mm Stal aluminiowa do 8 mm Cięcie blach pokrytych folią ochronną Wykrawanie Wy­kra­war­ka nu­me­rycz­na CNC EU­RO­MAC BX sta­no­wi zna­ko­mi­te uzu­peł­nie­nie wy­ci­nar­ki la­se­ro­wej. Wy­kra­wa­my bla­chy o gr. do 2mm, wy­ko­nu­je­my rów­nież prze­tło­cze­nia. Pro­po­nu­je­my eko­no­micz­ne cię­cie de­ta­li z dużą ilo­ścią otwo­rów - per­fo­ra­cja. Pre­cy­zja i pełen pro­fe­sjo­na­lizm po­łą­czo­ny z za­sto­so­wa­niem od­po­wied­niej ja­ko­ści sprzę­tu i tech­no­lo­gii po­zwa­la nam za­spo­ko­ić po­trze­by naj­bar­dziej wy­ma­ga­ją­cych klien­tów. EU­RO­MAC BX Siła nacisku 30 ton Maksymalna grubość blachy: 2mm Gięcie Ele­men­ty cha­rak­te­ry­zu­je duża pre­cy­zja oraz ja­kość gię­cia. Za­gi­na­nie od­by­wa się na pod­sta­wie do­star­czo­nej przez klien­ta spe­cy­fi­ka­cji lub ry­sun­ku tech­nicz­ne­go. Po­trze­ba nada­nia po­żą­da­ne­go kształ­tu po­przez gię­cie nie sta­no­wi dla nas pro­ble­mu. Nasz park ma­szy­no­wy po­zwa­la na re­ali­za­cję nawet nie­ty­po­wych po­trzeb i wy­ma­gań. Sta­ra­my się za­wsze zmak­sy­ma­li­zo­wać za­do­wo­le­nie klien­ta szu­ka­jąc nie­ustan­nie no­wych moż­li­wo­ści ob­rób­ki. AMADA HEE 100-3 Sterowanie CNC Siła nacisku 100 ton Maksymalna długość gięcia: 3000 mm Cięcie i szlifowanie Od­po­wied­nie wy­koń­cze­nie i przy­go­to­wa­nie pod okre­ślo­ny wy­miar to cechy do­brze zre­ali­zo­wa­ne­go za­mó­wie­nia. Po­sia­da­ne za­ple­cze ma­szy­no­we po­zwa­la nam na pre­cy­zyj­ne wy­koń­cze­nie pro­duk­tów po­wsta­łych w pro­ce­sie wy­pa­la­nia, wy­kra­wa­nia i gię­cia. Nada­nie wy­ro­bom po­żą­da­nych wy­mia­rów, dba­nie o detal oraz od­po­wied­nie wy­koń­cze­nie jest dla nas bar­dzo waż­nym ele­men­tem. Spawanie Spa­wa­my bla­chy oraz kon­struk­cje sta­lo­we. Po­sia­da­my wy­kwa­li­fi­ko­wa­ną kadrę pra­cow­ni­czą, nie­zbęd­ny sprzęt i przede wszyst­kim do­świad­cze­nie po­zwa­la­ją­ce na spa­wa­nie nawet naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych ele­men­tów i kon­struk­cji. Metoda MIG Moc max: 400 A Inne usługi Do­dat­ko­wo w celu pro­fe­sjo­nal­ne­go i kom­plek­so­we­go wy­ko­na­nia zle­ce­nia ofe­ru­je­my: zgrzewanie, przypawanie trzpieni, wiercenie w kooperacji: cynkowanie ogniowe oraz lakierowanie proszkowe

Rozesłano do 1326 abonentów
Cena jednostkowa:
do negocjacji
Ilość oferowana:
Ilości hurtowe
STALBIT Tomasz Dziurok

44-240 Żory
ul. Skrzeczkowicka 10
śląskie POLAND
Tel  +48 513162238
Kom 504 207 053, 513 162 238,
Godz. otwarcia :
Pn-Pt od
08:00
do
18:00

* Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń oraz zawartych w nich grafikach i zdjęciach.