PL UK RU DE HU
logo
20 lat doświadczenia
INFORMACJA GOSPODARCZA
Infolinia +48 68 320 93 43
Oni szukają twojego towaru/usługi
- KUPIĘ CUKINIĘ
- SZUKAM DOSTAWCY STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
- KUPIĘ ŚLIWKI
- SZUKAM PRODUCENTA LAKIEROWANYCH MEBLI ŁAZIENKOWYCH
- SZUKAM DOSTAWCÓW JAKOŚCIOWO BIELIZNY MĘSKIEJ
- KUPIĘ OWOCE NA MROŻENIE
- SZUKAM DOSTAWCY DREWNA SUSZONEGO
- SZUKAM DOSTAWCY STOŁÓW METALOWYCH W KOLORZE ZŁOTYM
- SZUKAM DOSTAWCY FILTRÓW DO LAKIERNI MEBLI
- SZUKAM DOSTAWCY MODNEJ ODZIEŻY DAMSKIEJ
- KUPIĘ SKRZYNKI PLASTIKOWE
- SZUKAM DOSTAWCY OPAKOWAŃ DO KOSMETYKÓW
- SZUKAM DOSTAWCY KROJONYCH OWOCÓW
- KUPIĘ SOK Z JABŁEK
- KUPIĘ DESKI DĘBOWE
- SZUKAM DOSTAWCY POSTARZANYCH MEBLI
- SZUKAM PRODUCENTA ODZIEŻY DLA MYŚLIWYCH
- SZUKAM DOSTAWCY ODZIEŻY SPORTOWEJ DAMSKIEJ OUTLETOWEJ
- KUPIĘ RUSZTOWANIA I PODŁOGI DO RUSZTOWAŃ
- SZUKAM DOSTAWCÓW MEBLI GASTRONOMICZNYCH Z NIERDZEWKI
- POSZUKUJĘ PRODUCENTÓW KOMINKÓW GAZOWYCH
- KUPIĘ KONTENER MORSKI
- KUPIĘ FRYZY OLCHOWE
- SZUKAMY DOSTAWCÓW CERAMIKI SANITARNEJ
- KUPIĘ PIETRUSZKĘ PASTEWNĄ - PASTRNAK
- SZUKAMY DOSTAWCÓW SPRZĘTU DO UPRAWIANIA REKREACJI
- DOSTAWCÓW ODZIEŻY MĘSKIEJ POSZUKUJEMY
- DOSTAWCÓW ODZIEŻY DAMSKIEJ POSZUKUJEMY
- KUPIĘ PODŁOGĘ DO SALI SPORTOWEJ
- SZUKAM DOSTAWCY ORZECHÓW I SŁONECZNIKA
- KUPIĘ ŁÓJ WOŁOWY
- KUPIĘ KOŚCI DROBIOWE
- KUPIĘ GRZYBY SUSZONE
- KUPIĘ PIECZARKI
- KUPIĘ BOROWIKI
- KUPIĘ GRYKĘ
- SZUKAM DOSTAWCY SKRZYNEK PLASTIKOWYCH SILVERLINE LUB PODOBNYCH
- SZUKAM DOSTAWCY INSTALACJI FOTOWOLTANICZNYCH
- SZUKAM DOSTAWCY PUDEŁEK Z TEKTURY FALISTEJ
- SZUKAM PRODUCENTA NAMIOTÓW NA DACH SAMOCHODU
- SZUKAM DOSTAWCY ARTYKUŁÓW MYŚLIWSKICH
- ZLECĘ PRODUKCJĘ ELEMENTÓW DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO
- SZUKAM DOSTAWCY ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO
- SZUKAM DOSTAWCY BUTÓW SPORTOWYCH
- SZUKAM DOSTAWCY ODZIEŻY DAMSKIEJ PLUS SIZE
- SZUKAM DOSTAWCY NIEWIELKICH MEBLI
- SZUKAM DOSTAWCÓW DOBREJ JAKOŚCIOWO BIELIZNY DAMSKIEJ I KOSZUL NOCNYCH
- SZUKAM PRODUCENTA KOMINÓW Z BLACHY NIERDZEWNEJ
- SZUKAM PRODUCENTA BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO
- SZUKAM PRODUCENTA WEŁNY DO IZOLACJI TERMICZNYCH
- SZUKAMY DOSTAWCY NARZEDZI DLA PRZEMYSŁU METALOWEGO
- ZAKUPIMY ODZIEZ MEDYCZNĄ
- SZUKAMY DOSTAWCÓW KOSMETYKI
- DOSTAWCÓW PRODUKTÓW DO PIELĘGNACJI NIEMOWLĄT
- DOSTAWCÓW ODZIEZY DLA NOWORODKÓW SZUKAMY
Strefa Bezpłatna
Chcesz kupić towar?
Napisz co potrzebujesz
Wyślemy Twoje zapytania
do odpowiednich firm
Za darmo otrzymasz oferty

Oferujemy usługę laserowego cięcia blach. Dzięki zastosowaniu wycinarki laserowej TRUMPF 3030, gwarantujemy najszybszy i najdokładniejszy proces obróbki blach z możliwością realizacji serii produkcyjnych sięgających wielu tysięcy sztuk. Cięcie laserowe pozwala na wycinanie dowolnych kształtów, gwarantując precyzję oraz powtarzalność elementów w serii. Dokładamy wszelkich starań, aby zachować najwyższe standardy jakości. Trumpf TruLaser 3030 Moc: 4 kW Pole robocze: 1500x3000 mm Wypalanie blach o gr: Stal konstrukcyjna do 20 mm Stal nierdzewna do 12 mm Stal aluminiowa do 8 mm Cięcie blach pokrytych folią ochronną Wykrawanie Wy­kra­war­ka nu­me­rycz­na CNC EU­RO­MAC BX sta­no­wi zna­ko­mi­te uzu­peł­nie­nie wy­ci­nar­ki la­se­ro­wej. Wy­kra­wa­my bla­chy o gr. do 2mm, wy­ko­nu­je­my rów­nież prze­tło­cze­nia. Pro­po­nu­je­my eko­no­micz­ne cię­cie de­ta­li z dużą ilo­ścią otwo­rów - per­fo­ra­cja. Pre­cy­zja i pełen pro­fe­sjo­na­lizm po­łą­czo­ny z za­sto­so­wa­niem od­po­wied­niej ja­ko­ści sprzę­tu i tech­no­lo­gii po­zwa­la nam za­spo­ko­ić po­trze­by naj­bar­dziej wy­ma­ga­ją­cych klien­tów. EU­RO­MAC BX Siła nacisku 30 ton Maksymalna grubość blachy: 2mm Gięcie Ele­men­ty cha­rak­te­ry­zu­je duża pre­cy­zja oraz ja­kość gię­cia. Za­gi­na­nie od­by­wa się na pod­sta­wie do­star­czo­nej przez klien­ta spe­cy­fi­ka­cji lub ry­sun­ku tech­nicz­ne­go. Po­trze­ba nada­nia po­żą­da­ne­go kształ­tu po­przez gię­cie nie sta­no­wi dla nas pro­ble­mu. Nasz park ma­szy­no­wy po­zwa­la na re­ali­za­cję nawet nie­ty­po­wych po­trzeb i wy­ma­gań. Sta­ra­my się za­wsze zmak­sy­ma­li­zo­wać za­do­wo­le­nie klien­ta szu­ka­jąc nie­ustan­nie no­wych moż­li­wo­ści ob­rób­ki. AMADA HEE 100-3 Sterowanie CNC Siła nacisku 100 ton Maksymalna długość gięcia: 3000 mm Cięcie i szlifowanie Od­po­wied­nie wy­koń­cze­nie i przy­go­to­wa­nie pod okre­ślo­ny wy­miar to cechy do­brze zre­ali­zo­wa­ne­go za­mó­wie­nia. Po­sia­da­ne za­ple­cze ma­szy­no­we po­zwa­la nam na pre­cy­zyj­ne wy­koń­cze­nie pro­duk­tów po­wsta­łych w pro­ce­sie wy­pa­la­nia, wy­kra­wa­nia i gię­cia. Nada­nie wy­ro­bom po­żą­da­nych wy­mia­rów, dba­nie o detal oraz od­po­wied­nie wy­koń­cze­nie jest dla nas bar­dzo waż­nym ele­men­tem. Spawanie Spa­wa­my bla­chy oraz kon­struk­cje sta­lo­we. Po­sia­da­my wy­kwa­li­fi­ko­wa­ną kadrę pra­cow­ni­czą, nie­zbęd­ny sprzęt i przede wszyst­kim do­świad­cze­nie po­zwa­la­ją­ce na spa­wa­nie nawet naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych ele­men­tów i kon­struk­cji. Metoda MIG Moc max: 400 A Inne usługi Do­dat­ko­wo w celu pro­fe­sjo­nal­ne­go i kom­plek­so­we­go wy­ko­na­nia zle­ce­nia ofe­ru­je­my: zgrzewanie, przypawanie trzpieni, wiercenie w kooperacji: cynkowanie ogniowe oraz lakierowanie proszkowe

Rozesłano do 1322 abonentów
Cena jednostkowa:
do negocjacji
Ilość oferowana:
Ilości hurtowe
STALBIT Tomasz Dziurok

44-240 Żory
ul. Skrzeczkowicka 10
śląskie POLAND
Tel  +48 513162238
Kom 504 207 053, 513 162 238,
Godz. otwarcia :
Pn-Pt od
08:00
do
18:00

* Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń oraz zawartych w nich grafikach i zdjęciach.